Gratis brochure ontvangen?brochure aanvragen
U bevindt zich hier: Privacy Policy

Privacyreglement Arriveer Reizen

Uw privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.


Arriveer Reizen is onderdeel van het concern/gelieerd aan Well-Fair B.V.. Arriveer Reizen (hierna: "wij" of "onze") biedt compleet verzorgde senioren reizen aan. Arriveer Reizen verwerkt in dit verband persoonsgegevens.


Wij vinden uw privacy belangrijk en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en het privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat Arriveer Reizen de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor zij verkregen zijn en dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze doet.


In dit privacyreglement geeft Arriveer Reizen een toelichting op de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaat.


Welke persoonsgegevens verwerkt Arriveer Reizen?

Van klanten/reizigers (personen die een product of dienst bij ons) hebben gekocht, verwerkt Arriveer Reizen NAW-gegevens, telefoonnummer(s), emailadressen, geboortedatum, bankgegevens en in gevallen medische gegevens zoals speciale dieetwensen. Ook houden we bij of u een klantenpas heeft en, zo ja, het nummer daarvan en het aantal spaarpunten dat u heeft gespaard.


Van potentiele klanten/reizigers verwerkt Arriveer Reizen NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en emailadressen.


Van leveranciers verwerkt Arriveer Reizen NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en emailadressen.


Websitebezoekers als u de website van Arriveer Reizen bezoekt, houden wij  algemene gegevens bij, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.


Contactformulier als u het contactformulier invult op onze website, vragen wij u om uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres.


Aanvragen klantenpas als u een klantenpas aanvraagt, vragen wij eveneens om uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en e-mailadres. In dat geval vragen wij ook om uw geboortedatum. Om de klantenpas te kunnen aanvragen, zijn alleen de invulvelden met het sterretje verplicht.


Doel van de verwerking

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten/reizigers met Arriveer Reizen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • aangevraagde offertes/reisaanbiedingen te kunnen opmaken en toesturen;
 • u te kunnen bereiken als dat nodig is (bijvoorbeeld wanneer u opgehaald wordt voor de reis);
 • om ons product/onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te optimaliseren;
 • de inrichting en werking van onze website te optimaliseren;
 • u digitaal, telefonisch of per post op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).


Cookies

Arriveer Reizen maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer of tablet worden geplaatst. Sommige cookies zijn nodig om de website beter te laten functioneren. Voor het gebruik van dergelijke -functionele- cookies is geen toestemming nodig.


Maar er zijn ook cookies die bijvoorbeeld uw surfgedrag volgen en aan de hand waarvan specifieke advertenties getoond worden. Dergelijke cookies bevatten identificatiegegevens en zijn privacygevoelig. Om die reden is er voor het plaatsen daarvan toestemming nodig.


Indien en voorzover Arriveer Reizen dergelijke cookies gebruikt, zullen wij u daarover informeren en om uw specifieke toestemming vragen.


Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

Arriveer Reizen verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk in Nederland en in ieder geval uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte. Binnen de EER wordt uw privacy op dezelfde manier als in Nederland beschermd. In geval Arriveer Reizen op enig moment besluit om uw gegevens in landen buiten de EER te verwerken, informeren wij u daarover in ons privacyreglement. Indien de wet dat vereist, zullen wij u bovendien vooraf om specifieke toestemming vragen. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.


Doorgifte aan/verkrijging van derden

Het kan zijn dat we uw gegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als daar een specifieke reden voor is, zoals:

 • dat het nodig is in verband met de afhandeling van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn of
 • u ons daarvoor specifieke toestemming heeft gegeven.


Arriveer Reizen verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan organisaties die ze gebruiken voor commerciële doeleinden.


Arriveer Reizen kan uw persoonsgegevens verkrijgen van (i) een organisatie uit het concern Well-Fair B.V. of (ii) een andere organisatie. Als dat zo is, vragen wij de betreffende organisatie of zij uw gegevens rechtmatig heeft verkregen. Ook leggen wij de gegevens van de betreffende organisatie vast, zodat we u- als u daarom vraagt- die informatie kunnen geven. Sowieso leggen wij de bron van de persoonsgegevens vast, ook als u ons zelf uw persoonsgegevens verstrekt.


Wijze waarop Arriveer Reizen uw persoonsgegevens beschermt

Arriveer Reizen heeft maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies/diefstal/onrechtmatige verwerking. Wij beschermen uw gegevens op de volgende manieren:

 • uw persoonsgegevens kunnen alleen door daarvoor geautoriseerd  personeel van Arriveer Reizen/Well-Fair worden ingezien (tenzij in dit Reglement anders is bepaald/ het nodig is voor de afhandeling van de overeenkomst die we met u hebben);
 • iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord/gebruikersnaam om in te loggen in het digitale systeem;
 • medewerkers van Arriveer Reizen/Well-Fair hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Arriveer Reizen/Well-Fair verstrekte persoonsgegevens;
 • de digitale systemen die Arriveer Reizen/Well-Fair gebruikt, zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen;
 • als Arriveer Reizen een verwerker inschakelt die uw persoonsgegevens verwerkt, zorgen wij ervoor dat er met die verwerkers afspraken worden gemaakt om uw privacy te waarborgen.


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal Arriveer Reizen/Well-Fair  zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten die u helpen om uw privacy te beschermen, bijvoorbeeld:

 • het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens Well-Fair van u verwerkt en met welk doel;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten. Als de verwerking van persoonsgegevens bijvoorbeeld is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze intrekken; 
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een machine-leesbaar format;
 • het recht op vergetelheid.


Klachten

We vinden het belangrijk dat u zich goed voelt bij de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Als u desondanks een klacht heeft, laat het ons dan weten. We doen ons uiterste best om samen met u tot een oplossing komen. U heeft ook het recht uw klacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als u ons daarvan op de hoogte stelt.


Contactgegevens

De actuele contactgegevens van Arriveer Reizen zijn te vinden op de website www.arriveer.nl.


Als u een vraag heeft over dit privacyreglement, gebruik wilt maken van uw rechten of een klacht heeft, stuurt u dan een bericht naar privacy@arriveer.nl. Wilt u bij het onderwerp alstublieft ‘Privacy’ vermelden?


We doen ons best om binnen 4 weken na ontvangst van uw bericht te reageren. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, voldoen wij zo mogelijk aan uw verzoek. Maar het kan zijn dat er een reden is waarom wij niet aan uw verzoek kunnen/mogen voldoen. Als dat zo is, leggen we u uit waarom.


Natuurlijk gaan we ook met de in dit verband aan ons verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig om.


Well-Fair behoudt zich het recht voor dit Privacyreglement aan te passen als  wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie is te vinden op onze website.